Toimintasuunnitelma 2021- 2022

Osallistutaan koulun vanhempainiltaan torstaina 2.9.2021.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään tiistaina 12.10.2021. Tilaisuus järjestetään koululla, mutta tilaisuuteen voi osallistua myös etänä. Vuosikokouksen jälkeen lähetetään infokirje wilmassa.

Osallistutaan “Vanhojen Hyllien” päivään tai opotunneille pyydetään vanhempia esittelemään omaa opiskelu- ja työuraansa.

Keväällä järjestetään “Hyvinvointi” -ilta aiheena mm. kouluterveyskysely.

HYLKKY seuraa Vanhempainliiton ja Helvaryn (Helsinkiläiset vanhempainyhdistykset) toimintaa saadakseen ajankohtaista tietoa sekä virikkeitä toiminnalleen.

Koti- ja kouluyhdistys käyttää keräämänsä varat oppilasstipendeihin jaettavaksi lukuvuoden aikana ansioituneille koulun oppilaille.

Jäsen-/kannatusmaksu

Voit kannattaa Hylkkyn toimintaa maksamalla jäsen-/kannatusmaksun alla olevien ohjeiden mukaisesti ja tukea näin yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsenmaksujen avulla voimme toteuttaa toimintaamme – järjestää tapahtumia ja jakaa stipendejä.

Maksu ei sido eikä velvoita toimimaan aktiivisesti yhdistyksessä ellet sitä halua.

Jäsenmaksu on 10 €/perhe. Voit maksaa maksun Hylkkyn tilille:

Maksun saaja: Helsingin yhteislyseon koti- ja kouluyhdistys HYLKKY ry
Tilinumero (Nordea), NDEAFIHH:
FI79 1388 3000 3034 40
Viite: 1232
Viesti: merkitse tähän oppilaan luokka tai luokat, jos perheessänne on useampi oppilas.

Hylkkyn hallitus 2021-2022

Vuosikokouksessa 27.10.2021 Hylkkylle valittiin uusi hallitus:

Maryan Abdulkarim (puheenjohtaja)

Anitta Aksela (sihteeri)

Parizad Alipouraghdamjenkanlou

Miia Immonen

Milja Paajanen

Jussi Sutinen (rehtori)

Heidi Vihervuori

Annemari Untamala

Toiminnantarkastajaksi valittiin Niina Dauchy ja varatoiminnantarkastajaksi Anna-Mari Tiainen.

Hylkyn ”uudet säännöt” ehdotus

Säännöt  

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin yhteislyseon koti- ja kouluyhdistys ry, se toimii Helsingin yhteislyseon yhteydessä ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää lasten ja nuorten vanhempien sekä kasvatusyhteisön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
 • tukea koteja ja kasvatusyhteisöjä terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille ja nuorille sekä edistää heidän hyvinvointiaan
 • tuoda esille vanhempien näkemyksiä kasvatusyhteisöjä, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia lasten ja nuorten vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • perehtyy kasvatusyhteisön toimintaan ja opetuksen järjestämiseen 
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä kasvatusyhteisön kanssa
 • tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja kasvatusyhteisön välistä viestintää
 • pitää yhteyttä kasvatusyhteisön toimijoihin, sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa 
 • voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti kasvatusyhteisöä, oppilaskuntatoimintaa sekä kerho- ja harrastustoimintaa 
 • seuraa kunnallista päätöksentekoa, tekee esityksiä ja aloitteita sekä osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsen- tai kannatusmaksua sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita vastaavia varainhankintakampanjoita. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä 1 §:ssä mainitun kasvatusyhteisön lasten vanhemmat, huoltajat sekä henkilöstö. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa jokaisella yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

4. Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä voidaan periä jäsen- tai kannatusmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.8.–31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9. Etäosallistuminen

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus ilmoittaa tästä kokouskutsussa ja antaa ohjeet osallistumisesta.

10. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään lokakuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

11. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja 

toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta.

 1. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 1. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa. 
 1. Vahvistetaan jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus.
 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 1. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  Kun yhdistys päätetään purkaa, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Hylkyn vuosikokous pidetään 24.9.2020 kello 18.00

Hylkyn sääntömääräinen vuosikokous pidetään 24.9.2020 kello 18 koululla. Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Linkki kokoukseen (on lähetetty myös wilman kautta):

http://meet.google.com/pdt-zjok-xss

Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle säädetyt asiat, mm. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kaikki Hylkyn toiminnasta kiinnostuneet, tervetuloa mukaan vuosikokoukseen.

Stadin Skoude vierailee koululla to 5.9. kello 18 alkaen

Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä, mitä nuoriso Kontulassa puuhailee ja miten poliisin ennalta estävä toiminta näkyy alueemme arjessa.

Tilannekatsauksen pitävät vanhempi konstaapeli Susanna Mara, joka valittiin tänä vuonna Stadin Skoudeksi sekä vanhempi konstaapeli Niklas Kråknäs. Poliisit ovat paikalla hälytysvarauksella. Paikalla ovat myös koulun psykologi Merja Kettula-Stranden sekä kuraattori Juha Niemelä.

Tutustu illan puhujiin lukemalla Susanna Maran haastattelu Helsigin Uutisista ja katsomalla video: Miten päädyit poliisiksi, vanhempi konstaapeli Niklas Kråknäs?

Kahvipannu on kuumana, joten varaa mukaan muutama kolikko.

Heti poliisin katsauksen päätyttyä (noin 18.45-19.00) pidetään Hylkyn vuosikokous, johon kaikki koulumme opiskelijoiden huoltajat ovat tervetulleita.