Säännöt

1§     Yhdistyksen nimenä on Helsingin yhteislyseon Koti- ja kouluyhdistys ja sen kotipaikkana on Helsinki.

2§     Tavoitteet ja toteutus

Yhdistyksen tavoitteena on:

 • Edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa ja näin tukea kouluyhteisön myönteistä kehitystä.
 • Toimia vanhempien keskinäisen sekä heidän ja opettajien vuorovaikutuksen edistämiseksi.
 • Ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeelliseksi katsottavien uudistusten aikaansaamiseksi.
 • Pyrkiä herättämään vanhemmissa, oppilaissa, opettajissa ja koulun toimihenkilöissä aktiivista harrastusta kodin ja koulun yhteistyöhön.

3§     Yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseen pyritään järjestämällä erilaisia keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia, saattamalla viranomaisten tietoon yhdistyksen kannanottoja ja ehdotuksia sekä julkisella valistus- ja tiedotustoiminnalla.

Yhdistys voi liittyä myös jäseneksi muihin yhdistyksiin tai yhteisöihin edellytyksellä, että tämä edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Liittymisestä on päätettävä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti sitoutumaton.

4§     Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, jonka lapsi tai holhottava opiskelee Helsingin yhteislyseossa sekä jokainen koulussa toimiva opettaja ja toimihenkilö.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä koulun entinen oppilas, jokainen, jonka lapsi tai holhottava on käynyt Helsingin yhteislyseota tai joka muuten on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta. Kannattajajäseneksi voi liittyä myös rekisteröitynyt yhdistys.

Varsinainen jäsen voi anomuksesta siirtyä kannattajajäseneksi sitä seuraavana lukuvuonna, kun hänen lapsensa jättää koulun.

Yhdistyksen kokouksella on oikeus valita kunniajäseniä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet.

5§     Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä yhden kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut eroamisestaan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

6§     Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi, jättämällä valituskirjelmä puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva asia esille siinä yhdistyksen kokouksessa , joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun valituskirjelmä on hallituksen puheenjohtajalle jätetty.

7§     Yhdistyksen jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vuosittain vahvistaa. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

Yhdistyksen kokoukset

8§     Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat yhdistyksen varsinaiset jäsenet.

9§     Yhdistyksen varsinainen eli vuosikokous pidetään syksyllä viimeistään 15. lokakuuta. Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Esitetään kertomus, tilit ja tilintarkastajien kertomus yhdistyksen edellisestä toiminta- ja tilikaudelta.
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
 • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 • Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
 • Vahvistetaan talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
 • Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi.
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kauden hallintoa ja tilejä.
 • Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§     Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

11§     Kutsu yhdistyksen kokoukseen on esitettävä kirjeellisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muut yhdistyksen tiedonannot jäsenille toimitetaan hallituksen määräämällä tavalla.

Hallitus, työryhmät ja valiokunnat

12§     Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee.

Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan kahdeksi vuodeksi valittua muuta jäsentä. Hallituksen viimemainituista jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä. Eroamisjärjestys määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla ja sen jälkeen vuorojärjestyksessä. Hallituksen jäsenet on valittava yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä on paikalla.

Milloin äänet hallituksen kokouksessa menevät äänestyksessä tasan, ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Sihteerin ja rahastonhoitajan tai muita määräaikaisia toimihenkilöitä voi hallitus valita joko omasta keskuudestaan tai sen ulkopuolelta.

13§     Hallitus voi avukseen asettaa työryhmiä ja valiokuntia, joiden jäsenluvun ja puheenjohtajuuskysymykset ratkaisee hallitus omassa keskuudessaan, kuten myös työryhmille ja valiokunnille asetettavat tehtävät.

Toimikunnat ja jaostot

14§     Yhdistyksen kokous voi hallituksen avuksi asettaa toimikuntia ja jaostoja.

15§     Toimikuntien ja jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä muut jäsenet valitsee yhdistyksen kokous.

Toimikuntien ja jaostojen jäsenet on valittava yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

Toimikunnat ja jaostot toimivat hallituksen valvonnan alaisina.

16§     Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

Rahastonhoitajalla on kuitenkin oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi posti- ja pankkiasioissa.

17§     Yhdistyksen tilikausi alkaa 1.6. ja päättyy seuraavan vuoden toukokuun viimeisenä päivänä.

Tilinpäätös ja kertomus edelliseltä toimikaudelta, joka käsittää ajan 1.6.-31.5., on annettava tilintarkastajille ennen syyskuun 15. päivää.

18§     Tilintarkastajien tulee hyvissä ajoin ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toiminnastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

19§     Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

20§     Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat Helsingin yhteislyseon tai sen toimintaa jatkavan koulun oppilaiden hyväksi jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittämällä tavalla.

21§     Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslainsäädännön säännöksiä.